Vastuullisuus

Ympäristövaikutukset Hanhikiven niemellä

Hanhikivi 1 -hanke on ilmastoteko, jonka vaikutukset realisoituvat, kun laitos käynnistyttyään tuottaa sähköä vuosikymmenien ajan ilman ilmastolle haitallisia päästöjä. Rakennamme Hanhikivi 1 -ydinvoimalan ympäristön ja lähiseudun asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen.

Ydinvoiman elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Ennen Hanhikivi 1 -laitoksen käynnistymistä hankkeen suorat ympäristövaikutukset liittyvät pitkälti laitospaikalla tehtäviin rakennustöihin. Laitoksen käynnistyttyä merkittävin ympäristövaikutus liittyy ydinvoimalaitoksen jäähdytysvedestä mereen aiheutuvaan lämpökuormaan.

Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamisen ympäristöriskejä hallitaan ennakoivasti 

Hanhikivi 1 -projektialueen ympäristöasioita johdetaan ISO 14001 -sertifioitujen ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Fennovoima, laitostoimittaja RAOS Project, ja laitostoimittajan pääurakoitsija Titan-2 vastaavat oman projektialueensa toiminnan vaatimustenmukaisuudesta, jonka lisäksi Fennovoima valvoo koko projektialueen toimintaa.

Alueen ympäristövaikutusten hallinta perustuu ennakoivaan ympäristöriskien tunnistamiseen. Keskeisiä tunnistettuja ympäristöriskejä ovat:

  • kemikaali- ja öljyvuodot
  • sameuden leviäminen Hanhikiven niemen merialueella
  • räjäytystöistä aiheutuva meluhaitta

Fennovoima varmistaa yhdessä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa, että rakentamisesta aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman pienet. Myös kaikki projektialueella työskentelevät urakoitsijat noudattavat kattavaa riskiarviointi- ja hallintamenettelyä. Lisäksi kaikkien alueella työskentelevien tulee olla tietoisia Hanhikiven niemen luonnon erityispiirteistä, liikkumisen rajoituksista alueella ja tuntea tarkasti työmaan ympäristöohjeet. 

Fennovoima seuraa urakoiden etenemistä ja ohjaa ympäristöasioiden hallintaa yhdessä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa muun muassa viikoittaisilla työmaakierroksilla ja kohdennetuilla ympäristötarkastuksilla ja ohjaa urakoitsijoita parempaan ympäristöasioiden hallintaan.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamisen ympäristövaikutukset

Hanhikiven niemellä sijaitsee laajoja suojeltuja merenrantaniittyjä, umpeen kasvavia matalia lahtia sekä merestä kuroutuneita vesialtaita eli kluuveja. Noin kahden kilometrin päässä laitosalueelta sijaitsee Natura 2000 -alue. Luontoarvoiltaan tärkeät alueet on rajattu laitosalueen ulkopuolelle jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Fennovoima ja RAOS Project tarkkailevat ympäristön tilaa yhdessä sovitun ympäristötarkkailuohjelman mukaisesti. Lupaehtoisen ympäristötarkkailun lisäksi valvomme ympäristövaikutuksia myös omaehtoisesti.

YMPÄRISTÖTARKKAILU 2020

Ilmanlaatu

Ei lisääntyneitä pölymääriä projektialueen ulkopuolella. Seuraamme ilmanlaatua etenkin luonnonsuojelualueiden läheisyydessä.

Melu

Yksi melurajan ylitys.

Meriveden laatu

Ei rakentamisesta aiheutuneita muutoksia vesinäytteissä.

Sameus

Seurannassa havaittiin jälleen kovan sateen ja myrskyjen seurauksena luonnollisesti kohonneita sameusarvoja. Arvot ylittivät 12 kertaa töiden keskeytysrajan, mutta tällöin vesirakennustöitä ei ollut käynnissä. Aallonmurtajat ja sameuden leviämisen estämiseksi mereen rakennettu suojavalli rajoittavat sameuden leviämistä rakennusalueelta.

Kalasto

Seurannassa tarkkailtiin siian, muikun ja silakan poikastuotantoa. Selkeitä vesirakentamisen vaikutuksiksi tulkittavia poikastuotannon muutoksia ei kerätystä aineistosta kyetty havaitsemaan.

Öljy- ja kemikaalivahingot

Projektialueella tapahtui neljä merkittäväksi luokiteltua öljyvahinkoa. Merkittävä öljyvahinko on tapahtuma, josta olisi ilman oikeita toimenpiteitä koitunut vahinkoa ympäristölle.

SUOJELLUT LAJIT JA SUOJELUALUEET

Merenrantaniityt

Merenrantaniityille ei tehty seurantatarkkailua vuonna 2020. Sen sijaan merenrantaniityillä esiintyvälle ruojanesikolle tehtiin tarkempi tarkkailu. Ruijanesikon määrän havaitiin vähenevän tietyillä paikoilla, mutta runsastuvan taas toisaalla sekä levittyvän luonnollisesti myös uusille alueille.

Kluuvit

Selkeytysaltaan tutkimusten aikaan tehdyt turvatoimet pettivät, minkä takia läntisen kluuvin vedenpinta nousi normaalia korkeammalle.

Siirretyt lajit

Tutkimuksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Viitasammakoita esiintyy edelleen hankealueella. Keltakurjenmiekkojen siirto on onnistunut hyvin ja ne alkavat sekoittua jo alkuperäisiin keltakurjenmiekkaryhmiin.

Rakennusjäte hyödynnetään energiana tai materiaalina 

Jätekuorman ympäristövaikutuksien hallinnassa tehokkaalla lajittelulla, kierrätyksellä ja asianmukaisella käsittelyllä on suuri merkitys. Urakoitsijoiden tulee lajitella jätteet omissa työkohteissaan ennen niiden siirtoa projektialueen yhteisiin lajittelupisteisiin ja huolehtia vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista säännösten mukaisesti.

Suurin osa työmaalla kertyvästä jätteestä on tavanomaista rakennusjätettä eli metallia, puuta, betonia, kiviä, biojätettä, paperia, pahvia, lasia tai sähkö- ja elektroniikkajätettä. Tavoitteenamme on, että 70 prosenttia rakentamisjätteestä hyödynnetään materiaalina ja kaikkiaan 90 prosenttia rakennusjätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiantuotannossa.