Vastuullisuus

Hanhikivi 1 -hankkeessa ydinturvallisuus on keskeisintä

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistamisessa laitostekniikka ja turvallisuuskulttuuri kulkevat käsi kädessä. Samalla kun teknisen suunnittelun myötä varmistumme laitoksen turvallisuudesta, kehitämme pitkäjänteisesti turvallisuuskulttuuria Hanhikivi 1 -hankkeen yhteisten turvallisuusperiaatteiden mukaiseksi.

Ydinvoimalaitoksen luotettavan toiminnan takaavat onnistunut laitossuunnittelu sekä huolellinen kunnossapito- ja käyttötoiminta. Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on estää käyttöhäiriöiden syntyminen normaalin käytön aikana, mutta laitos suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa normaalista päivittäisestä käytöstä ydinvoimalan seisokkeihin ja myös vakavissa onnettomuustilanteissa.

Hanhikivi 1 -laitoksen pääturvallisuustoiminnot, kuten esimerkiksi hätäjäähdytysjärjestelmät, toteutetaan käyttäen sekä aktiivisia että passiivisia turvallisuusjärjestelmiä. Passiiviset jäähdytysjärjestelmät toimivat luonnonkierron ja painovoiman vaikutuksesta eivätkä siten tarvitse lainkaan sähköä tai muuta ulkoista käyttövoimaa toiminnan ylläpitämiseen. Lisäksi Hanhikivi 1:n tulee esimerkiksi vakavien reaktorionnettomuuksien hallinnassa käytettävä sydänsieppari, ohjelmoitava automaatio sekä suuren liikennelentokoneen törmäyksen kestävä reaktorin suojarakennus.

Hanhikivi 1 -laitoksen turvallisuutta arvioidaan kattavasti eri vaiheissa

Säteilyturvakeskuksen myönteinen turvallisuusarvio on edellytys ydinvoimalaitoksen rakentamisluvalle ja voimalaitosrakentamisen aloittamiselle. Rakentamisen aikana Fennovoima ja Säteilyturvakeskus valvovat Hanhikivi 1:n rakentamista ja sen turvallisuutta kaikissa vaiheissa. Laitos rakennetaan ja toteutetaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti hyväksyttyjä suunnitelmia ja menettelyjä käyttäen. 

Hanhikivi 1:n turvallisuus arvioidaan kokonaisuutena vielä käyttölupavaiheessa, eikä laitoksen käyttöä saa aloittaa ennen kuin Säteilyturvakeskus on todennut laitoksen ja käyttöorganisaation täyttävän asetetut turvallisuusvaatimukset.

Hanhikivi 1 -hankkeessa toimitusketjuun kohdistuvat tiukat vaatimukset

Laitosrakentamiseen ja laitoksen komponenttien valmistukseen osallistuu mittava toimitusketju. Myös toimitusketjun hallinnassa tärkeintä on turvallisuuden varmistaminen. 

Turvallisuuden kannalta merkittäviin toimituksiin kohdistuu enemmän ja tiukempia vaatimuksia ja valvontaa kuin sellaisiin toimituksiin, joilla ei ole merkitystä ydinturvallisuuden kannalta. Näihin toimituksiin hyväksytään vain toimittajia, joilla on edellytykset lakisääteisten turvallisuusvaatimusten mukaiseen toimintaan, ja joilla on käytössä auditoidut laadunhallintaa ja -varmistusta koskevat menettelytavat. 

Turvallisuuskulttuuri on osa ydinturvallisuutta

Hyvässä turvallisuuskulttuurissa on kysymys muun muassa turvallisuuden arvostuksesta, oikeanlaisesta turvallisuuden ja vaarojen ymmärryksestä, valppaudesta, vastuunkannosta ja hyvistä työnteon edellytyksistä. Niin ikään rakenteelliset ja tekniset tekijät vaikuttavat turvallisuuskulttuuriin. 

Fennovoima, RAOS Project ja Titan-2 kehittävät omaa turvallisuuskulttuuriaan ja tekevät tiivistä yhteistyötä Hanhikiven niemellä projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Yhteinen päämäärä on selkeä: kaikin tavoin turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos. Kehitämme ja arvioimme turvallisuuskulttuuria läpi Hanhikivi 1 -hankkeen koko elinkaaren ajan.