Vastuullisuus

Vastuulliset toimintatavat

Turvaamme kykymme toimia suomalaisessa yhteiskunnassa noudattamalla lakia, määräyksiä ja eettisiä toimintaohjeitamme. Vastuu lainsäädännön noudattamisesta, ihmisoikeuksien suojelemisesta ja oikeudenmukaisuudesta kuuluu kaikille Fennovoiman hankkeessa työskenteleville. Noudatamme toiminnassamme ehdotonta lahjomattomuutta ja rehellisyyttä.

Fennovoiman vaatimustenmukaisuuden hallinnan Compliance & Ethics -ohjelmassa on annettu erityinen painoarvo keskeisille liiketoiminnan etiikkaan liittyville tunnistetuille riskeille, joita ovat korruptio, asiattoman vaikuttamisen ja eturistiriitojen mahdollisuus, alihankintaketjuun liittyvät riskit ja lakien noudattamatta jättämiseen liittyvät riskit.

Compliance & Ethics -ohjelma on Fennovoiman hallituksen hyväksymä, ja sen toteutuminen on yhtiön toimitusjohtajan vastuulla. Käytännössä ohjelman kehityksestä ja seurannasta, huolien käsittelystä sekä henkilöstön ohjeistamisesta ja kouluttamisesta vastaa vaatimustenmukaisuusyksikkö. Tiimi myös käsittelee epäillyt rikkomukset ja poikkeamat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Toimintatapakoulutukset

Ydinvoima-alalla menestyminen edellyttää, että koko henkilöstömme tuntee sovellettavat lait ja määräykset sekä on sitoutunut noudattamaan niitä ja organisaation toimintaa ohjaavia ydinturvallisuusperiaatteita, yhtiöpolitiikkaa ja eettisiä periaatteita.

Kaikki työntekijämme samoin kuin talossa toimivat konsultit käyvät pakollisen toimintatapakoulutuksen. Näin pyrimme varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on riittävät tiedot lainsäädännöstä ja asianmukaisista toimintatavoista.

Huolenaiheiden ilmoittaminen

Rohkaisemme työntekijöitämme raportoimaan epäillyt lain, toimintaperiaatteiden ja Fennovoiman sisäisten määräysten rikkomiset ensisijaisesti omalle esimiehelleen tai vaatimustenmukaisuustiimille. Fennovoimassa on lisäksi käytössä niin sanottu whistleblowing-raportointityökalu, joka mahdollistaa kaikkien vaatimustenmukaisuuteen liittyvien huomioiden raportoinnin nimettömänä. 

Ulkoisten sidosryhmien käytössä on kaksi kanavaa, joiden kautta Fennovoimalle voi jättää ilmoituksen toimintatapaohjeeseen, eettisiin epäkohtiin tai mahdollisiin rikkomuksiin liittyvistä havainnoista. Kannustamme sinua esittämään huolenaiheesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai nimettömästi ulkoisen palveluntarjoajan tarjoaman online-raportointityökalun kautta. Löydät työkalun täältä: https://report.whistleb.com/FennovoimaExternal

Kaikki huolten esittämiseen liittyvä viestintä on ehdottoman luottamuksellista emmekä hyväksy minkäänlaisia vastatoimia, häirintää tai syrjintää raportin tehnyttä henkilöä kohtaan. Jo vastatoimien yritykset johtavat kurinpitotoimiin ja tarvittaessa jopa työsuhteen päättämiseen.

Korruption torjunta 

Fennovoimassa korruptioon suhtaudutaan erittäin vakavasti emmekä hyväksy sitä missään muodossa. Korruptioriskiä on arvioitu kaikissa Fennovoiman omissa toiminnoissa. Korruptio on meillä tunnistettu keskeiseksi riskiksi etenkin Hanhikivi 1 -hankkeen kansainvälisessä toimitusketjussa. Suomessa rakennusala on lukuisissa tarkasteluissa määritetty yhdeksi keskeisistä korruptioriskialoista.

Fennovoimalla on käytössä monipuoliset välineet korruption torjumiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa kirjatut toimintaperiaatteet kuten korruption ja rahanpesun vastaiset ohjeet, jotka ovat aina henkilöstön saatavilla intranetissä, henkilöstön ja talossa toimivien konsulttien pakollinen korruptionvastainen koulutus (osana toimintatapakoulutusta) sekä menettelyt korruptioepäilysten ja -rikkomusten käsittelemiseksi. Kaikkien tarjousten, lupausten ja lahjojen tulee aina noudattaa sovellettavia lakeja ja Fennovoiman ohjeita.