Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Ympäristö huomioidaan laitossuunnittelussa

EHS Manager Paula Saavalainen

Valvomme Hanhikiven niemen projektialueella, että rakennustyöt suoritetaan ympäristön ja lähiseudun asukkaiden hyvinvointia kunnioittaen. Sama periaate pätee aikanaan myös laitoksen käyttövaiheessa. Pidämme siitä huolen laitosta suunniteltaessa.

Laitokselle asetettuja lupaehtoisia ympäristövaatimuksia on noin viisikymmentä – osa niistä on erittäin yksityiskohtaisia ja osa laajempia kokonaisuuksia. Vaatimukset liittyvät muun muassa vedenottoon, päästöihin vesiin ja ilmaan, meluun ja jätteiden käsittelyyn, kemikaaleihin ja kemikaalipäästöihin sekä esimerkiksi ympäristövaikutusten tarkkailuun. Jäähdytysveden lämpökuorma lähialueelle on käyvän laitoksen suurin ympäristövaikutus.

Oman haasteensa ympäristövaatimusten hallinnalle asettavat laitossuunnittelun etenemisen ja ympäristölainsäädännön päivittymisen myötä tapahtuvat muutokset. Olemme hakeneet ympäristölupaa varsin aikaisessa vaiheessa, jolloin laitoksen suunnittelussa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös ympäristölupavaatimuksiin. Myös lainsäädäntö on osittain ehtinyt muuttua siitä, kun lupahakemus on jätetty. Meille tämä tarkoittaa sitä, että tarkastamme jatkuvasti laitossuunnittelun, lakivaatimusten ja lupaehtojen yhteensopivuutta ja haemme viranomaisilta päivitystä ympäristölupaan aina tarpeen vaatiessa. On erittäin tärkeää, että me olemme ajan tasalla ja haemme lupia oikea-aikaisesti.

Jätimme Hanhikivi 1 -laitoksen kemikaalilupahakemuksen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille helmikuussa 2020. Tukes pyysi meiltä täydennyksiä hakemukseen keväällä. Olemme käyneet kysymykset läpi yhdessä laitostoimittaja RAOS Projectin kanssa ja toimitamme päivitetyn hakemuksen Tukesille heinäkuun aikana.

Käytännössä ympäristövaatimusten, kuten muidenkin vaatimusten, hallinta on mittavan asiantuntijajoukon yhteistyötä, ja kehitämme jatkuvasti menettelytapojamme näiden varmistamiseksi. Minun tehtäväni EHS-päällikkönä on auttaa suunnittelua tarkastavia asiantuntijoita ymmärtämään ympäristövaatimukset ja valvoa, että nämä tulevat täytetyiksi.

Ympäristövaikutusten seuranta Hanhikiven niemellä   

Tarkkailemme ympäristön tilaa laitostoimittaja RAOS Projectin kanssa yhteisesti sovitun ympäristötarkkailuohjelman mukaisesti. Lupaehtoisen ympäristötarkkailun lisäksi valvomme ympäristövaikutuksia myös omaehtoisesti. Näin varmistamme, että meillä on kattava käsitys Hanhikiven niemen ympäristön tilasta. Rakentamisen aikana tarkkailuohjelmaan kuuluu ilmanlaatu, melu, merivedenlaatu ja sameus, kalastus, vesikasvillisuus, pohjaeläimistö, sekä suojellut lajit ja suojelualueet Hanhikiven niemellä.

Tulemme tarkentamaan sekä ennakkotarkkailusuunnitelmaa että tulevan laitoksen tarkkailusuunnitelmaa sen mukaan, miten vesirakennnustyöt etenevät. Vesirakennustöillä on tällä hetkellä suurin vaikutus ympäristöön ja näin ollen myös monitorointituloksiin. Ennakkotarkkailusuunnitelma tukee tulevan laitoksen käytön aikaista tarkkailusuunnitelmaa. Monia tämänhetkiseen tarkkailuohjelmaan kuuluvia ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan myös ydinvoimalan käytön aikana. Lue lisää ympäristövaikutusten seurannasta Fennovoiman vuosi 2019 -raportista.

Koronaviruspandemia muuttaa työn tekemisen tapoja  

Olen ollut suurimman osan kevään koronaviruspandemia-ajasta opintovapaalla ja viimeistellyt väitöskirjaani. Opintovapaan jälkeen työt ovat jatkuneet etänä niin kuin pääosalla fennovoimalaisista ja etätyöskentely on sujunut kaikkien osapuolten kanssa jouhevasti.

Myös työt Hanhikiven niemellä ovat jatkuneet pääosin normaalisti pandemian aikana. Rakennustyömaalla on pidetty yllä työmaan vaatima minimimiehitys. Hanhikiven niemen merialueella on tänä keväänä jatkettu vesilupien mukaisia kalataloustarkkailuja poikastutkimuksilla. Lisäksi olemme jatkaneet omaehtoista ympäristöntarkkailua alueella muun muassa kartoittamalla viitasammakojen, ruijanesikoiden ja keltakurjenmiekkojen esiintymiä luontoalueilla.

Kasvillisuuskartoitus Hanhikiven niemellä 2020

Sitowise Oy:n biologi Lauri Erävuori kävi tekemässä säännöllisen kasvillisuuskartoituksen Hanhikiven niemen luontoalueilla kesäkuussa 2020.

Paula Saavalainen
Fennovoiman EHS-päällikkö (Environment, Health and Safety)

Paula Saavalainen on työskennellyt Fennovoimalla huhtikuusta 2018 asti ensin EHS-asiantuntijana ja keväästä 2020 EHS-päällikkönä. Tässä roolissa Paula vastaa  ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuustoimintojen valvonnasta Fennovoimalla. Ennen Fennovoimaa Paula on työskennellyt pitkään ympäristötehtävissä elektroniikkateollisuudessa ja ympäristötekniikan tutkijana Oulun yliopistossa. Paula on kevään aikana viimeistellyt väitöskirjaansa. Väitöskirjan aiheena on kestävyyden arviointimenetelmä uusien kemiallisten prosessien suunnitteluun. Työn ohella Paula nauttii veneilystä ja uutena mökin omistajana Paulan kaikki tuleva vapaa-aika kuluu mökillä puuhaillessa.

Paula Saavalainen

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen.

Fennovoima