Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen

Ydinvoimalaitoksen rakennusprojektin voi karkeasti jakaa laitosrakentamista valmistelevaan infra- ja tukirakentamisen vaiheeseen ja itse ydinvoimalaitoksen rakentamiseen. Mittava rakennushanke on jaettu kahteen toimituslaajuuteen, jotka ovat Fennovoiman oma toimituslaajuus sekä laitostoimittajan osuus.
    
Pääosin vuosille 2015–2019 ajoittuvat valmistelevat työt pitävät sisällään sekä Fennovoiman että laitostoimittaja RAOS Projectin toimituslaajuuteen kuuluvia töitä, kuten apurakennusten ja teiden rakentamista, ruoppausta, vesirakentamista, kaivuuta ja louhintaa. Tämän jälkeen alkaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen, johon vaaditaan ydinenergialain mukainen ydinvoimalaitoksen rakentamislupa. Voimalaitokseen kuuluvat muun muassa reaktori-, turbiini-, valvomo- ja polttoainerakennukset. Enimmillään ydinvoimalaitosta rakentaa noin 4000 henkilöä.

Rakentamisen vaiheet kestävät pitkään. Jokaisen vaiheen aikana Fennovoima tekee kattavia selvityksiä yhteistyössä laitostoimittaja RAOS Projectin ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tärkeässä roolissa on myös läpi hankkeen jatkuva, tiivis ja ennakoiva vuoropuhelu viranomaisten kanssa.

Fennovoiman toimituslaajuus

Fennovoiman rakentamisvastuuseen kuuluvat laitosalueen peruspalvelut, tukitoiminnot ja apurakennukset. Lisäksi Fennovoiman toimitusvastuulla ovat laitosalueen sähköistäminen ja muut kunnallistekniset järjestelmät. Seuraavia rakennettavia kohteita ovat muun muassa hallintorakennus ja laitostoimisto sekä paloasema.

Rakentamisen mittasuhteet ovat suuria jo valmistelevien töiden vaiheessa, sillä infra- ja tukirakentamisen arvo on 400-500 miljoonaa euroa.

Laitostoimittajan toimituslaajuus

Laitostoimittaja RAOS Project rakentaa voimalaitoksen. RAOS Projectin vastuulle kuuluvat siten kaikki voimalaitoksen suunnitteluun, luvitukseen, rakentamiseen, käyttöönottoon ja projektinhallintaan liittyvät toiminnot. Lisäksi RAOS Projectin toimituslaajuuteen sisältyy merkittäviä maa- ja vesirakentamisen kokonaisuuksia kuten jäähdytysvesitunnelien louhintaa, meriveden otto- ja purkurakenteiden rakentamista, satamalaiturin ja muiden vesirakenteiden rakentamista, ruoppaamista sekä perustusten louhintaa.

Laitostoimittaja on valinnut pääurakoitsijakseen venäläisen Titan-2:n, joka kilpailuttaa suurimman osan työmaan urakoista. Voimalaitoksen ydinteknisten osien rakentaminen ja pääbetonivalut alkavat ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan myöntämisen jälkeen.

Työmaasopimus

Työmaasopimus on Fennovoiman, RAOS Projectin ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen välinen sopimus, jossa määritetään Hanhikivi 1 -työmaan yhteiset säännöt.

Työmaasopimuksella varmistetaan, että ydinvoimalan rakentamisessa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja yhteistyökäytäntöjä. Siinä sovitaan muun muassa tietojen vaihdosta, ongelmatilanteiden ratkaisusta, ammattiliittojen edustuksesta työmaalla sekä käytännön keinoista harmaan talouden estämiseksi. Lisäksi työmaalle valmistellaan viranomaispistettä, josta työntekijät ja yritykset saavat kaipaamiaan neuvoja eri tilanteisiin.

Huolellinen dokumentointi

Hanhikivi 1 -hankkeen erityispiirteitä ovat tarkka ennakkosuunnittelu, viranomaistarkastukset ja työvaiheiden huolellinen dokumentointi. Kaikki työvaiheiden on oltava jäljitettävissä ja tarkistettavissa koko voimalaitoksen elinkaaren ajan, jotta tuotteiden turvallisuus ja laatutaso voidaan taata kaikissa tilanteissa.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Fennovoima valmistautuu ydinvoimalaitoksen rakentamiseen

Hanhikivi 1 -hankkeen osapuolten tulee saavuttaa valmius rakentamisen aloittamiseen hyvissä ajoin ennen ydinvoimalaitoksen rakentamislupaa, jotta työt voidaan aloittaa viipymättä, kun lupa on myönnetty.

Vojtech Jansky

Suunnittelun edistyminen

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan perussuunnittelu on edistynyt hyvin. Nyt keskitymme varmistamaan suunnittelun virheettömyyden ja eheyden sekä viimeistelemään perussuunnitteluaineistot.

Petri Jyrälä

Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurista

Fennovoima tekee jatkuvaa työtä Hanhikivi 1 -projektialueen turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Yhteisenä päämääränä kaikilla on turvallinen ja toimiva ydinvoimalaitos.

Jesse Hakala

Etenemme kohti Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamista

Fennovoiman Hanhikivi 1 -laitoksen perussuunnittelu ja sen katselmointi etenevät määrätietoisesti, emmekä odota laitoksen konseptiin enää suuria muutoksia. Suunnittelun ohella valmistaudumme lähestyvään rakentamisvaiheeseen.

Janne Liuko

Perussuunnittelu edistyy

Etenemisen kannalta ratkaisevaa on ollut perussuunnittelun vaiheistaminen. Avoimet tekniset asiat on pääosin ratkaistu eikä merkittäviä muutoksia ole näköpiirissä.

Petri Jyrälä

Ydinvoimalaitoksen luvitus

Valtioneuvosto myöntää periaatepäätöksen sekä rakentamisluvat ydinvoimalaitokselle ja siihen liittyville ydinlaitoksille. Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä tarvitaan kaikissa turvallisuuteen vaikuttavissa vaiheissa.

Fennovoima