Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Hasardianalyysit apuna turvallisuusuhkien taklaamisessa

Ydinturvallisuusinsinööri Julia Virtanen

Varmistamme, että erilaiset laitoksen turvallisuutta ja normaalia sähköntuotantoa haittaavat sisäiset ja ulkoiset uhat on otettu asianmukaisesti huomioon laitossuunnittelussa.

Työskentelen Fennovoiman ydinturvallisuusosastolla tiimissä, joka vastaa todennäköisyyspohjaisista riskianalyyseistä (PRA) ja hasardianalyyseistä. Minun vastuullani ovat sisäiset hasardianalyysit ja niissä käytettävät menetelmät.

Sisäiset hasardianalyysit ovat tutkimusta siitä, miten erilaiset ydinvoimalan sisällä tapahtuvat uhkatilanteet, kuten esimerkiksi tulipalo, raskaan kuorman putoaminen jonkun laitteen päälle tai putken katkeaminen, vaikuttaisivat laitoksen turvallisuuteen. Hasardianalyysien parissa työskentely on mielenkiintoista, koska analyysejä on paljon, ja ne ovat kaikki sisällöltään hyvin erilaisia.

Käytännössä sisäisiä hasardianalyysejä on kahdentyyppisiä: toiminnallisia ja rakenteellisia. Toiminnallisella analyysillä tarkastelemme fyysistä erottelua laitoksella eli sitä, että laitoksen turvajärjestelmien rinnakkaiset järjestelmät on sijoitettu laitoksella eri tiloihin, jolloin laitoksen turvallisuus kyetään turvaamaan myös järjestelmiä koskevissa vika- ja uhkatilanteissa. Rakenteellisten analyysien avulla selvitämme, minkälaisia seurauksia erilaisista uhkatilanteista voi aiheutua laitoksen eri rakenteille, ja että rakenteet on suunniteltu kestävästi ja siten, että meillä on riittävästi aikaa toimia hasarditilanteessa. Tutkimme esimerkiksi sitä, mitä tulipalo aiheuttaisi rakennusten seinille ja oville, miten tuli leviäisi rakennuksessa, ja minkälainen alue käytännössä menetettäisiin tulipalon seurauksena.

Vastaanotimme ensimmäiset toiminnalliset hasardianalyysit laitostoimittajalta arvioitavaksemme viime vuonna. Syyskuussa saimme lisää hasardianalyysiraportteja, jotka ovat tällä hetkellä tarkastuksessa. Erityisesti fyysisen erottelun osalta olemmekin edistyneet selvästi, ja laitostoimittaja on korjannut suunnitteluaineistoon suurimman osan avoimista asioista meidän havaintojemme mukaisesti. Toki edelleen etenkin järjestelmätason suunnittelussa on avoimia asioita, mutta laitostasolla fyysinen erottelu on hyvällä mallilla.

Totesimme kuitenkin myös, että meidän ja laitostoimittajan näkemys analyyseihin liittyvistä taustaoletuksista sekä analyysitulosten hyväksyntäkriteereistä poikkeavat toisistaan. Katsoimme tarpeelliseksi kehittää ja yhdenmukaistaa analyyseissä käytettävää yleistä metodologiaa, joka määrittää oletuksia eri hasardityypeille ja komponenteille sekä sen, miten analyysit käytännössä suoritetaan. Metodologia on meillä nyt hyväksyttävänä.

Kun olemme hyväksyneet metodologian, laitostoimittaja toimittaa meille metodologian mukaisesti päivitetyt toiminnalliset analyysit sekä ydinvoimalan reaktorirakennuksen rakenteellisen tulipaloanalyysin, joka on yksi tärkeimmistä sisäisistä hasardianalyyseistä. Reaktorirakennuksen sisällä erottelu on toteutettu etäisyydellä ja rakenteilla, joita on rajoitettu määrä, ja siksi on välttämätöntä osoittaa rakenteellisten analyysien avulla, että hasarditilanteessa kykenemme tarvittaessa ajamaan laitoksen viipymättä alas. Reaktorirakennus on myös suunnittelullisesti kaikista ydinvoimalan eri rakennuksista haastavin. Muiden turvallisuuden ja käytettävyyden kannalta kriittisten ja tärkeiden rakennusten osalta odotamme puuttuvia hasardianalyysejä tarkastukseen tänä syksynä vaiheittaisen lähestymistapamme mukaisesti.

Julia Virtanen 
Fennovoiman ydinturvallisuusinsinööri

Julia Virtanen työskentelee ydinturvallisuusinsinöörinä Fennovoimassa. Julialla on energiatekniikan diplomi-insinöörin koulutus Aalto-yliopistosta ja lisäksi konetekniikan tutkinto Metropolia-ammattikorkeasta. Julian uravalintaan ydinturvallisuuden parissa on vaikuttanut suuresti se, että hänen isänsä työskenteli aikoinaan reaktorifyysikkona Tšernobylin rakenteilla olleessa 5-yksikössä, joka ei nelosyksikön onnettomuuden takia koskaan valmistunut. Työssään ydinturvallisuusinsinöörinä Julia vastaa osaltaan Hanhikivi 1- ydinvoimalaitoksen turvallisesta suunnittelusta ja toiminnasta. Astanga-joogaa aktiivisesti harjoittava Julia rakastaa lisäksi matkustamista, valokuvausta ja liikkumista vuoristossa.

Julia Virtanen työskentelee Fennovoimalla ydinturvallisuusinsinöörinä.

Lue alta lisää asiantuntijoidemme työstä

Ydinmateriaalivalvonta - Nuclear Safeguards

Hanhikivi 1 on yksi ensimmäisistä laitoksista, joissa ydinmateriaalin leviämisen estämiseksi tarvittaviin suojatoimiin varaudutaan mahdollisimman kattavasti jo laitoksen suunnitteluvaiheessa.

Kaisa Pellinen

Osoitamme Hanhikivi 1 -ydinvoimalan turvallisuuden

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen turvallisuusjärjestelmien suunnittelun turvallisuus on osoitettu, eikä järjestelmiin liity merkittäviä avoimia turvallisuuskysymyksiä, jotka voisivat vaatia suurempia suunnittelumuutoksia myöhemmin.

Juho Helander

Säteily on luonnollista

Tutkimme radioaktiivisten aineiden luonnollista perustasoa Hanhikivi 1 -laitosalueen lähiympäristössä, radiokemisti Mervi Söderlund kertoo.

Mervi Söderlund