Uutishuone

Työmaan ilmoitus
Release date

Vesirakennus- ja ruoppaustyöt Hanhikiven niemen edustalla jatkuvat

Kevään ja kesän aikana Hanhikiven niemen pohjoispuolella tehdään louhintatöitä jäähdytysveden purkurakenteita varten, ja jäähdytysveden purkukanavan tekemiseen käytetyt työpenkereet puretaan.

Niemen eteläpuolella jatketaan laiturin ja jäähdytysveden varaottouoman ruoppausta sekä rakennetaan osin satama-altaaseen ulottuvaa väliaikaista tietä.

Ruoppaus- ja louhintatöitä toteutetaan sekä mantereelta että mereltä käsin. Jäähdytysveden purkurakenteita varten tehtävät louhintatyöt tehdään pääosin työpatojen sisäpuolella mantereella.

Ruoppaus- ja louhintatyöt aiheuttavat paikallista meluhaittaa ja veden samentumista työskentelyalueilla ja niiden läheisyydessä. Melua ja veden samentumista seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Rakentamisen aikana kalastus vesistötyökohteilla ja niiden välittömässä läheisyydessä estyy.

Työsuunnitelmissa ja riskienarvioinneissa on kiinnitetty erityistä huomiota veden sameudesta ja melusta aiheutuvien viihtyvyyshaittojen pienentämiseen. Hanhikiven niemen pohjoispuolella samentuneen veden leviämistä ympäröivään vesistöön rajataan silttiverholla. Työsuunnitelmien mukaisesti räjäytykset pyritään ajoittamaan kello 7:00-22:00 väliselle ajalle.

Räjäytystöitä voidaan tehdä kalojen kutuaika huomioiden 20.5.-10.10. välisenä aikana. Vesialueen työt tehdään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vesitalous- ja ympäristölupien mukaisesti. Lupapäätökset sisältävät määräyksiä muun muassa vesirakentamistöiden suorittamisesta, kalatalousmaksuista, korvauksista kaupallisille kalastajille sekä ympäristötarkkailusta vesirakentamisen aikana.

Työt toteuttaa BMGS Eesti filial ja töiden tilaaja on Titan-2.