Uutishuone

Artikkeli
Release date
Timo Okkonen

– Haluamme kasvaa vastuulliseksi voimayhtiöksi ja tarjota monessakin mielessä palkitsevan työuran kaikille meillä työskenteleville, korostaa Fennovoiman vt. toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja Timo Okkonen. Kuva: Heli Blåfield

Katse voimalaitoksen koko elinkaareen

Kun tavoitteena on käyttövalmis ja turvallinen voimalaitos, sen suunnittelussa pitää huomioida koko elinkaari. Hanhikivi 1 -hankkeen toimintaa ohjaavat pitkän tähtäimen reittikartta ja selkeästi määritellyt vastuualueet.

Vuoden alussa käynnistetty Fennovoiman kehitysohjelma ja organisaatiomuutos ovat muokanneet ja jäntevöittäneet Hanhikivi 1 -hanketta. Toimintatapoja ja organisaatiomallia on muutettu ja vastuita selkeytetty. Tämä on tehostanut suunnittelua ja yhteistyötä niin laitostoimittajan kuin hanketta valvovan Säteilyturvakeskuksen (STUK:n) kanssa. 

– Kulunut vuosi on ollut erittäin tuloksekas. Olemme vieneet muutoksia päättäväisesti ja huolellisesti eteenpäin, kertoo Fennovoiman vt. toimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja Timo Okkonen.

Turvallisuuskysymykset ja järjestelmäsuunnitelmien arviointi ovat työllistäneet eniten.  Ensin saatiin turvallisuutta koskevat laitostason suunnitteluratkaisut hallintaan. Tämän jälkeen on ollut täysi vauhti päällä, kun laitostoimittaja RAOS Project Oy on toimittanut pääosan sadoista järjestelmäsuunnitelmista yhtiön arvioitaviksi.

– Tämän työn tehokas läpivienti mahdollistaa nyt myös laitospaikan kokonaissuunnitelmaa ja eri rakennusten tarkkaa sijaintia koskevien päätösten tekemisen. Olemme nyt hyvässä vauhdissa ja pyrimme keskittämään huomiomme kunkin vaiheen oleellisimpiin kysymyksiin.

Laitoksen turvallisuuteen, suunnitteluun, laatuun ja käyttöön liittyvien valmistelujen on edettävä rinnakkain, jotta pysytään järkevässä aikataulussa.

– Seuraavan kahden vuoden tavoitteena on saada suunnittelun ykkösvaihe tehtyä, rakentamislupa-aineistot valmiiksi ja suunnittelu viimeisteltyä. Näiden rinnalla tähtäämme täyteen rakentamisvalmiuteen kolmen vuoden kuluessa ja käyttövalmiuteen alle kymmenessä vuodessa.

Matka kohti ensi vuotta

Työmaa-alueellakin on käynnissä monia toimia. Esimerkiksi tunnistettua kallioruhjevyöhykettä on tutkittu tarkkaan ja tästä saatuja tuloksia on esitelty STUK:lle. Loppuvuoden tavoitteena on vahvistaa analyysien riittävyys ydinturvallisuuden kannalta.

Seuraavaksi Hanhikiven niemellä käynnistyvät hallintorakennuksen rakennustyöt. Ensi vuonna työmaalla päästään myös kaivuutöihin, jotka liittyvät reaktorin rakentamiseen.

– Tavoitteemme on, että olemme tämän vuoden loppuun mennessä vahvistaneet ydinreaktorin tarkan sijoittumisen laitospaikalle ja ”jäädyttäneet” koko laitosalueen suunnitelman. Näin pääsemme valmistelemaan laitosaluetta ydinvoimalan rakentamista varten.

Lokakuussa alkoi voimalan ensimmäisten pääkomponenttien valmistus. Turbiinigeneraattorin roottori valmistetaan Japanissa, minkä jälkeen se koneistetaan Ranskassa. Fennovoima valvoo töiden etenemistä tarkastusohjelman mukaisesti.

Rakentamislupa on välietappi

Ydinvoimalan turvallisuuteen, suunnitteluun, laatuun ja käyttöön liittyvät asiat ovat hankkeelle elintärkeitä. Vahva turvallisuuskulttuuri tarkoittaa kaikkien näiden huomiointia erilaisissa tehtävissä, ratkaisuissa ja päätöksissä sekä näihin liittyvässä vuoropuhelussa laitostoimittajan ja alihankkijoiden kanssa.

– Teemme paljon asioita sen eteen, että hyvän suunnittelun ansiosta voimme varmistua valmiudesta ryhtyä lopulta rakentamaan. Ennakoimme edessä olevia vaiheita aiempaa aktiivisemmin, koska laitostoimittaja tarvitsee enemmän ohjausta kuin mihin olimme alun perin varautuneet.

Teemme paljon asioita sen eteen, että hyvän suunnittelun ansiosta voimme varmistua valmiudesta ryhtyä lopulta rakentamaan.

Itse laitoksen rakentaminen vaatii STUK:n puoltaman ja valtioneuvoston myöntämän rakentamisluvan, jossa tähtäin on vuoden 2021 lopussa. Rakentamislupa on tärkeä välietappi:

– Tavoitteenamme on onnistunut rakentaminen sekä turvallinen ja käyttövarma voimalaitos. Pyrimmekin ajattelemaan ja toimimaan ikään kuin meillä olisi laitos jo tässä ja nyt rakenteilla tai käytössämme. Suunnittelemme toimintaamme pitkällä tähtäimellä yli laitoksen koko elinkaaren, jopa sata vuotta eteenpäin. STUK valvovana viranomaisena on varmasti odottanut meiltä juuri tätä. 

Reittikartta ohjaa maaliin

Kehitysohjelman avulla on työhön saatu uutta energiaa ja vauhtia. Sen nimeksi valittiin ”uudelleen ohjelmointi”, koska tarkoituksena on uudistaa koko hankkeen toimintaa. 

– Ohjelma on rakennettu reittikartaksi, jossa on neljä eri painopistettä: turvallisuus, suunnittelu, laatu ja käyttö. Tämän vuoden jälkeen emme halua puhua enää niinkään kehitysohjelmasta, vaan hyvään kokonaiskuvaan perustuvasta johtamisesta ja oikeista askelista eteenpäin.

Uudessa organisaatiomallissa on määritelty selkeät vastuualueet Fennovoiman eri yksiköille ja noin 400 asiantuntijalle. Laitostoiminnot-osasto ”omistaa” laitoksen eri osat ja toiminnot. Projektitoiminnot-osasto huolehtii laitostoimittajan aikataulutuksen tasokkuudesta ja sopimusehtojen täyttymisestä. Tukitoiminnot palvelevat puolestaan kaikkia Fennovoimalla työskenteleviä ja yhtiöstä kiinnostuneita.

– Selkeät vastuualueet ja ”omistajuudet” aktivoivat asiantuntijoita ja vapauttavat paljon rakentavaa energiaa. On tärkeää tietää, kuka meistä päättää esimerkiksi rakentamislupa-aineiston, turbiinisaarekkeen tai aikataulun hyväksyttävyydestä.

Uusia toimintatapoja käyttöön

Fennovoima on uudelleenohjelmoinut paitsi omaa päätöksentekoaan myös yhteistoimintaa laitostoimittajan kanssa. 

– Haluamme olla laitostoimittajalle älykäs asiakas ja lopulta koko Suomelle vastuullinen Hanhikivi 1:n luvanhaltija. Otamme kantaa teknisen suunnittelun ja toteutuksen laadun hyväksyttävyyteen emmekä vain tyydy kommentoimaan yksittäisiä asiakirjoja.

– Tämän työn pohjalta nostamme perustellusti esille myös ne laitostoimittajan suunnitteluratkaisut ja toimintamallit, jotka vaativat parantamista tai vahvaa uudistamista. Laitostoimittaja on toki aina sopimuksellisesti vastuussa laitoksen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Tarkemman suunnittelun vaiheeseen

Koko ydinvoimalaitoksen suunnittelu voidaan jakaa reaktori- ja turbiinisaarekkeisiin sekä voimalaitoksen ulkopuolisiin rakennuksiin ja rakenteisiin. Laitossuunnittelussa ollaan siirtymässä eri rakennusten ja järjestelmien tarkempaan suunnitteluun.

– Käymme seuraavaksi läpi laitostoimittajan kanssa sitä, että erilaiset järjestelmä- ja rakennussuunnitelmat sopivat yhteen. Käytämme tässä työssä hyödyksi laitostoimittajan valmistelemaa kolmiulotteista laitosmallia, jonka avulla pääsemme näkemään, miltä laitos tulisi sisältä päin näyttämään.

– Tämä on juuri nyt hankkeen etenemisen kannalta kriittisintä, koska on tärkeää varmistaa sekä turvallisuus että käytettävyys. Ensi kesänä on tämänkin haastavan vaiheen oltava valmis, jotta voimme siirtyä suunnittelun viimeistelyyn ja hyvissä ajoin myös rakentamisvalmiuden varmistamiseen.